Home

Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego.

Celem głównym projektu jest wypracowanie do końca VII 2013 r. pierwszego w Wielkopolsce innowacyjnego rozwiązania w zakresie walidacji kompetencji i umiejętności wspierającego pracodawców i pracowników, kobiety i mężczyzn, MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

W ramach komponentu ponadnarodowego, projekt o charakterze innowacyjnym jest realizowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym, przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG).

Rezolucja Parlamentu UE w sprawie środowiska miejskiego, Karta Ateńska, Karta Lipska, Komunikaty KE, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności zobowiązują pracodawców i pracowników, w tym MMŚP wielkopolskiego  sektora komunalnego do głębokiej transformacji. Przewidywane i wdrażane zmiany środowiskowe, klimatyczne, podnoszone standardy obsługi ludności, wymogi narzucane przez nową politykę finansów publicznych, konieczność podejmowania współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej wymagają od kadry zarządczej i menedżerów gospodarki komunalnej nowych kwalifikacji m.in. w zakresie nowoczesnych systemów zarządczych (finanse, sprzedaż, zarządzanie wytwarzaniem usług) stosowaniu technik teleinformatycznych, pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii i innowacji a więc w dziedzinach w których występuję największa luka kompetencyjna w Wielkopolsce (SzOP Priorytet VIII str. 234).Potrzebna jest systemowa walidacja, która wspiera mobilność pracowników, wpisuje się w wymóg nieustannego obniżania kosztów produkcji, w tym zatrudnienia. Wpływa na zmniejszenie kosztów szkolenia i poziom trwałego bezrobocia przez lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

W zakresie wdrażania systemu zarządzania personelem, a w szczególności wśród pracodawców i pracowników MMŚP sektora komunalnego przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne problem walidacji kompetencji jest powszechny, dotyczy każdej gminy w Polsce (Mapping of the Public Services: Experts report ? CEEP Bruksela 2009). W Polsce, a także w Wielkopolsce zakres walidacji jest niewielki (Raport: Euro-walidacja ? dobre praktyki, W-wa, 2010). Nie istnieje spójny i kompleksowy system rozpoznawania i potwierdzania kompetencji zdobywanych poza systemem edukacji formalnej, który byłby zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji  (Raport Polska - RefNet 2008, Raport: Model Polskich Ram Kwalifikacji, MEN, W-wa 2010).

Dlatego tak ważne jest wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych gdzie nie tylko opracowano odpowiednie modele ale także wdrożono i zastosowano w praktyce.

Dominujące formalne ścieżki kształcenia charakteryzujące się bardzo dużą bezwładnością i opóźnieniami w stosunku do rozwoju technologicznego, nie nadążają za rozwojem sektora usług. (Projekt LdV: Międzynarodowy raport: ?Mapowanie kompetencji (?), 2008-1-PL1LEO05-02057).Powstaje błędne koło. Wielkopolski system edukacji dorosłych nie jest zgodny ze strategią UE i globalnym rynkiem, firmy szkoleniowe dostarczają wiedzę w dużej mierze nieodpowiadającą potrzebom wielkopolskich pracodawców i pracowników, gwałtowne zmiany gospodarcze pogłębiają deficyt kompetencji. Pracodawcy MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego  nie posiadają narzędzia porządkującego ich oczekiwania. Na te procesy nakłada się schematyczne, tradycyjne podejście w wielkopolskiej edukacji, oparte na sztywnych procedurach, które niedoceniają rezultatów uczenia się w systemie innym niż formalny, a przede wszystkim uniemożliwiają walidację i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Jednocześnie obserwowane jest naruszanie zasady równości kobiet i mężczyzn. Widoczne jest zjawisko ?szklanego sufitu? oraz zjawisko ?szklanych ścian?  (Raport UNDP: ?Polityka równości płci. Polska 2007?). W 768 badanych MMŚP w Wielkopolsce właścicielem, prezesem, członkiem zarządu jest 51 kobiet i 111 mężczyzn. (Raport Edustacja.pl ?Badanie rynku pracy w Wielkopolsce?, Poznań 2009). Niestety dotychczas nie przeprowadzono odpowiednich badań w sektorze komunalnym. Rozpoznanie, które wykonał Komitet Gospodarki Komunalnej KIG w pięciu największych branżowych izbach gospodarczych potwierdza występowanie tych zjawisk w sektorze.

Obecna sytuacja negatywnie wpływa na procesy adaptacyjne i modernizacyjne wielkopolskich MMŚP. Projekt w całości dotyczą grupy defaworyzowanej, MMŚP sektora komunalnego, który nie był dotychczas traktowany jako istotny składnik gospodarki narodowej. Był i jest postrzegany jako wewnętrzna sprawa każdego samorządu zamknięta w granicach miast. W projekcie ?Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych? /MPiPS, PO RZL/ całkowicie pominięto zawody charakterystyczne dla gospodarki komunalnej.  Sektor nie był przedmiotem żadnych działań z zakresu walidacji kompetencji, nie był uwzględniony w polityce państwa i strategiach regionalnych.  Brakuje certyfikatów potwierdzających wiedzę nabytą w sposób nieformalny.Zdiagnozowane wyżej problemy stały się podstawą do sformułowania potrzeby opracowania produktu związanego z walidacją kompetencji pracodawców i pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego wytwarzanego w ramach projektu, który będzie zgodny z Tematem nr 3: Działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Projekt będzie miał znaczący wpływ na podmioty inne niż grupa docelowa. Wypracowana metodyka procesu walidacji, charakterystyka stanowisk kierowniczych i menedżerskich, procedura weryfikacji procesów walidacji w regionie dla określonej branży, czy zastosowane metody promocji dla wdrażania zasady równości płci mogą być wykorzystane przez inne podmiotu praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarczych. Zbudowany system walidacji będzie wpisywał się w polskie działania na rzecz tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.

Projekt uwzględnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn poprzez wzmocnienie działań na rzecz kobiet jako grupy nielicznej wśród kierowników i menedżerów MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego.

 

 
Free business joomla templates