HomeSłownik walidacji

Słownik walidacji

  • słownik pojęć
Termin Definicja
Akredytacja (accreditation of an education or training programme)

Proces zapewniania jakości, poprzez który przyznany zostaje status akredytacji programu kształcenia lub szkolenia pokazujący, iż zostały one zatwierdzone przez odpowiednie organy ustawodawcze lub zawodowe poprzez spełnienie określonych standardów.

Alfabetyzm (Literacy)

Umiejętność czytania i pisania. (Uwaga: jest to podstawowe znaczenie; definicja nie obejmuje szerszego zastosowania w języku angielskim, które może obejmować umiejętności wysławiania się i słuchania), ale również wyklucza nowoczesne wykorzystanie pojęcia "umiejętności" w języku angielskim oznacza w zakresie zdolności ".

Bariery w nauczaniu (barriers to learning)

Sytuacyjne (w życiu codziennym), instytucjonalne (zasady i procedury), dyspozycyjne (stosunek do uczenia się) i / lub finansowe czynniki, które utrudniają, odwodzą od lub uniemożliwiają zaangażowanie w programach lub działaniach edukacyjnych.

Cykl życia (lifecourse)

Cały okres ludzkiego życia, "od kołyski do grobu".

Dokształcanie (Upskilling)

Krótkoterminowe ukierunkowane szkolenia, zwykle następujące po kształceniu wstępnym lub zawodowym,które ma na celu uzupełnienie, poprawę lub uaktualnienie wiedzy, umiejętności i / lub kompetencji nabytych podczas wcześniejszego kształcenia.

Dokształcanie zawodowe, doskonalenie zawodowe współfinansowane przez przedsiębiorstwo (continuing vocational training)

Jest procesem szkolenia lub działaniem, które ma za główny cel nabycie nowych kompetencji, bądź rozwój i ulepszenie już istniejących, i które jest finansowane przynajmniej częściowo przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników, którzy albo mają umowy o pracę lub korzystają bezpośrednio z ich pracy dla przedsiębiorstwa, takich jak rodziny pracujących nieodpłatnie i pracownicy dorywczy. Procesy szkolenia i działania muszą być planowane z wyprzedzeniem i musi być zorganizowane lub wspierane ze szczególnym celem uczenia się.

Dorosły (adult)

Każda osoba w wieku 16 lat lub starsza, która opuściła wstępny system kształcenia i szkoleń.

Dorosły uczeń (adult learner)

Każda osoba w wieku 16 lat lub starsza, uczestnicząca w kształceniu dorosłych.

ECTS

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) ? Europejski system gromadzenia i przenoszenia osiągnięć (zaliczeń) w kształceniu wyższym.

ECVET

Europejski System Punktów Edukacyjnych w Kształceniu Zawodowym (European Credit System for Vocational Education and Training). Europejski system gromadzenia i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Edukacja drugiej szansy

Ponowne podejście do uczenia się, w odróżnieniu od szkolnictwa wyższego oraz  kształcenia ustawicznego po edukacji początkowej.

Efekty kształcenia

To, co osoba uczestnicząca w procesie kształcenia prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową wie, rozumie i potrafi wykonać po jego zakończeniu, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Efekty uczenia się (learning outcomes)

To, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework)

Przyjęty w Europie układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W Europejskich Ramach Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji ? od najniższego poziomu edukacji obowiązkowej (1) do najwyższego poziomu wykształcenia akademickiego (8) ? określonych zapomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.

Firma szkoleniowa (adult learning provider)

Jakakolwiek organizacja lub osoba fizyczna zapewniająca zajęcia edukacyjne dla uczących się dorosłych.

Free business joomla templates