HomeZespół Projektowy

Zespół Projektowy

Z partnerem ponadnarodowym dokonano ustaleń w zakresie systemu podejmowania decyzji i wyznaczono osoby funkcyjne w obu instytucjach  do bezpośredniego kontaktu i realizacji zadań, są to:

?    Ralf Resch ? Sekretarz Generalny Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych i Przedsiębiorstw świadczących Usługi Użyteczności Publicznej ? posiada pełne uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu partnera belgijskiego, nadzoruje realizację komponentu po stronie partnera belgijskiego, akceptuje poszczególne etapy realizacji prac, decyzje przedłożone przez pracowników CEEP wykonujących zadania operacyjne na rzecz Projektu.

?    Zenon Kiczka - Kierownik Projektu ? koordynuje pracę zespołu, odpowiedzialny jest za całokształt realizacji projektu i osiągnięcie celów. Będzie sprawował nadzór nad projektem opierając się na harmonogramie oraz sporządzonych notatkach informacyjnych po każdym istotnym etapie projektu.

?    David Anciaux ? Kierownik Projektu w  Europejskim  Centrum Przedsiębiorstw Publicznych i Przedsiębiorstw świadczących Usługi Użyteczności Publicznej koordynuje działania w projekcie na terenie Belgii

?    Specjalista ds. Realizacji Projektu ? koordynuje wszystkie sprawy organizacyjne (organizacja konferencji, spotkań ? z wyjątkiem międzynarodowych). Odpowiada za finansową zgodność realizacji projektu, zachowanie zasad zamówień publicznych.

Prace Zespołu Projektu w zarządzaniu wesprą pracownicy merytoryczni:

?    Specjalista ds. upowszechniania produktów? koordynuje wszystkie czynności związane z osiągnięciem celów projektu w zakresie produktów. Do jego obowiązków należeć będzie nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem modelu walidacji oraz procesem testowania i upowszechniania

?    Koordynator ds. współpracy ponadnarodowej ? odpowiada za organizację współpracy z partnerem ponadnarodowym, właściwy dobór ekspertów, organizację spotkań w Brukseli oraz zapewnienie tłumaczeń dostarczonych materiałów. Jest również odpowiedzialny za pozostałe kontakty międzynarodowe.

Kontakt z biurem projektowym

 

 
Free business joomla templates